Disco-Tänze

Disco-Fox

  Stufe I Freitag ab 10.11.2017 18:45 Uhr Info
  Stufe I Sonntag ab 12.11.2017 14:30 Uhr Info
  Stufe I Mittwoch ab 15.11.2017 20:00 Uhr Info
  Stufe I Dienstag ab 21.11.2017 18:15 Uhr Info
  Stufe I Donnerstag ab 23.11.2017 20:45 Uhr Info
  Stufe I Samstag ab 25.11.2017 16:00 Uhr Info
  Stufe I Mittwoch ab 10.01.2018 20:00 Uhr Info
  Stufe I Sonntag ab 14.01.2018 14:30 Uhr Info
  Stufe I Samstag ab 27.01.2018 16:00 Uhr Info
  Stufe I Donnerstag ab 01.02.2018 20:45 Uhr Info
  Stufe I Freitag ab 02.02.2018 18:45 Uhr Info
  Stufe I Mittwoch ab 07.02.2018 20:00 Uhr Info
  Stufe I Freitag ab 02.03.2018 18:45 Uhr Info
  Stufe I Samstag ab 03.03.2018 16:00 Uhr Info
  Stufe I Sonntag ab 18.03.2018 14:30 Uhr Info
  Stufe II Freitag ab 10.11.2017 18:45 Uhr Info
  Stufe II Mittwoch ab 15.11.2017 20:00 Uhr Info
  Stufe II Sonntag ab 18.02.2018 14:30 Uhr Info
  Stufe II Donnerstag ab 01.03.2018 20:45 Uhr Info
  Stufe II Mittwoch ab 07.03.2018 20:00 Uhr Info